Fossumkollektivet er en ideell stiftelse som tilbyr langtids døgnbehandling til unge rusavhengige. RVTS Øst har bidratt med fire dagers opplæring i traumesensitiv tilnærming for alle ansatte og ledere.  
 
Samarbeidet mellom Fossumkollektivet og RVTS Øst startet opp i 2018, og i 2019 startet undervisningen. Målsettingen med det likeverdige samarbeidsprosjektet var at deltakerne skal kunne gjenkjenne stress- og traumerelaterte plager samt oppøve ferdigheter i ulike intervensjoner og tiltak vi anser spesielt hensiktsmessige for traumatiserte unge.

Sentralt i programmet er samspill og relasjonsbygging, samt refleksjon over egne holdninger og reaksjoner. Deltagerne har fått innsikt i begrepet tilstandsavhengig fungering og hvordan vi som hjelpere må tilpasse våre intervensjoner i forhold til personens fungering og tilstand her og nå.  Det er videre gitt opplæring i nonverbale og kroppslige «bottom up» intervensjoner, så vel som mer kognitive og reflekterende «top down» intervensjoner. Målet har vårt å utvide «verktøykassen» slik at ansatte i større grad kan tilpasse tiltak til brukernes tilstand og utviklingsnivå.  Undervisningen er tilpasset deltagernes daglige utfordringer. Det har vært en spesifikk målsetting å integrere traumekunnskapen med rusbehandlingen som brukes ved avdelingene.

Utvalgte ressurspersoner 
Fellesundervisningen har vært fulgt opp med fordypningsundervisning til 40 utvalgte ressurspersoner. Disse ressurspersonene har en viktig rolle i å bistå i det pågående implementeringsarbeidet. Fagleder og opplæringsleder er sentrale drivere i utviklingsprosessen. Fagavdelingen har i samarbeid med RVTS utarbeidet en konkret plan for implementeringsarbeidet og som løper fram til 2022. I tillegg til traumefaglige opplæringen er det til nå gjennomført tre heldagssamlinger med avdelingsledere, fagleder og opplæringsleder. Implementering og ledelse er hovedtema for samlingene, men det blir også jobbet med en videre forståelse av hvordan integrere traumeperspektivet inn i rusbehandlingen. Hver avdeling utarbeider egne planer for implementering og det er satt opp en rapporteringsstruktur i linja. Samlingene blir også brukt til erfaringsutveksling og kollegial støtte mellom lederne.  Det legges nå et løp for videre oppfølging av institusjonen hvor vi gir lederne et tilbud om veiledning knyttet til implementering og ledelse av endringsprosessene. Vi følger opp med støtte til avdelinger som har behov for bistand til å møte eventuell endringsmotstand samt ytterlige traumefaglig bistand i form av veiledning og mer undervisning.

Nødvendig lederstøtte 
Det er interessant å se hvordan utviklingsforløpet i dette prosjektet følger et mønster vi ofte ser i tilsvarende prosjekter. Entusiasmen er ofte stor i starten og med en naturlig reduksjon i deler av personalet når etablerte handlingsmønstre utfordres og hverdagen ikke gir rom til nødvendig refleksjon og trening. Dette er normale utviklingsforløp og i slike perioder er det ekstra viktig at lederne får nødvendig støtte slik at de greier å opprettholde nødvendig entusiasme og mestringstro.  Lederne på Fossum er fortsatt entusiastiske og har stort pågangsmot for det arbeidet som skal gjøres.

Av Per-Ole Tomassen