RVTS Øst har gjennom flere år arbeidet med å bistå tjenestene med kvalitetsutvikling og ny kunnskap innenfor våre spisskompetanseområder. I 2019 introduserte vi begrepet tjenestestøtte, som betyr at vi nå jobber mer systematisk med leder- og implementeringsstøtte.

RVTS Øst har gjort et strategisk valg i å satse mer på prosjekter der vi jobber sammen med tjenestene over tid og hvor opplæring etterfølges av støtte til implementering. Bakgrunnen er erkjennelsen av at åpne kurs og konferanser har relativt liten effekt på tjenestenes- og enkeltutøveres praksis.

Ny kunnskap forsvinner raskt hvis den ikke brukes.

Fra både forskning og erfaring vet vi at effekten av opplæringsprogrammer kan økes dramatisk hvis det samtidig arbeides systematisk med å styrke lærings- og implementeringsprosessene i etterkant av opplæringsprogrammene (Durlak et al 2008). Med mer kunnskap og forståelse av implementering og hvordan drive individuelle- og organisatoriske læringsprosesser har vi tro på at tjenestene i større grad vil kunne sikre at ny kunnskap omsettes til ny praksis.

Økt fokus på ledelse 
RVTS Øst har gjennom årene økt fokuset på ledelse og ledernes betydning for å få effekt ut av prosjektene. Mange av tiltakene vi gjennomfører kan bli relativt omfattende utviklingsprosjekter og kan oppleves ressurskrevende i en hektisk hverdag ute i tjenestene. Ledernes rolle blir derfor ekstra viktig både med hensyn til prioriteringer og gjennomføring, og vi har derfor økt fokuset på ledernes rolle og deltagelse. Dette øker også behovet for å bruke mer ressurser (fra vår side) på å støtte lederne og følge opp tjenestene over tid.

Dybdekunnskap 
RVTS Øst arbeider innenfor et bredt tjenestespekter og vi leverer både ren kunnskapsformidling, kvalitetsutvikling, implementering- og lederstøtte. I flere prosjekter jobber vi med alt dette samtidig. I tillegg gir vi dybdekunnskap innenfor spisskompetanseområdene vold, selvmord, migrasjon og traumatisk stress. Vi henter også kunnskap fra organisasjonsteori, implementeringsforskning, pedagogikk og ledelsesteori.

Hvordan arbeider vi praktisk og konkret? Fellesfaktorene kan kort oppsummeres slik:

  • Avtaler inngås med tjenestene og RVTS Øst (evt også med våre nære samarbeidspartnere som kan tilby supplerende kompetanse) og som forankres på relevant ledernivå
  • Kartlegger behov for å skreddersy og kontekstualisere undervisning. Sikrer kobling til andre relevante utviklingsprosesser
  • Jobber med tjenesten for å lage en plan for organisering av implementeringsarbeidet
  • Legger opp undervisning med tydelige læringsmål og gjennomfører med didaktikk som skal fremme best mulig læring
  • Oppfølgende undervisning, workshops, veiledning (enten ved oss eller andre)
  • Gjennomfører et avtalt antall ledersamlinger. Innholdet i samlingene rettes mot ledernes rolle og hvordan de skal tilrettelegge for implementering og organisatorisk læring.
  • Monitorering og evaluering av utbytte og resultater

Vil du lese mer om konkrete prosjekter vi har arbeidet med i 2019? Du finner eksempler under «Fortellinger fra RVTS Øst».
Er du interessert i et samarbeid om tjenestestøtte med RVTS Øst eller har spørsmål knyttet til dette?  Se «tjenestestøtte» på rvtsost.no