Én måte å beskrive 2019 på, er som et år med mange alvorlige hendelser. Det er vi vant til i RVTS Øst, fordi det ligger i vårt mandat å arbeide med mange av de største problemområdene i vårt samfunn.

Høsten 2019 kom NKVTS med ny forskning som viser at én av fem barn og unge utsettes for fysisk vold i oppveksten og at kun én av fem av ungdom utsatt for vold og overgrep forteller at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forbindelse med erfaringer med vold og/eller overgrep. Fortsatt er det altså slik at vold og overgrep får prege altfor mange liv. Barn og unge vokser opp og får traumer som kan vare livet ut. Alvorlig var det også da Al-Noor-moskeen i Bærum i august ble utsatt for terror, og det lokale hjelpeapparatet ble satt under press. Andre alvorlige hendelser gjorde at vi også rykket ut med kompetanse til Vinstra, Østre Toten, Gjøvik samt andre kommuner, byer og tettsteder. Vi har i 2019 støttet kommuner og tjenester i akutte utfordringer knyttet til terror, bosetting av familier med belastende migrasjonstraumer, oppfølging etter clustre av selvmord, trusler om vold og drap. I 2018 tok 657 personer sitt eget liv. Det er for mange. Det var også et år hvor oppmerksomhet på grov utnyttelse i byggebransjen, åpnet folks øyne for at menneskehandel handler om mer enn prostitusjon.

Parat til å gyve løs
Dette er kun noen av utfordringene vi har tatt del i. Som en liten virksomhet innenfor et bredt tjenesteapparat og med så mange «brennende» problemområder, kan det være krevende å prioritere – og omprioritere innsatsen vår. Men som en tjeneste for tjenestene, gir det mening å styre en virksomhet som er parat til å gyve løs på områder som er politisk prioritert. I 2019 var ett slikt behov ønsket om veiledning og samordning av hjelpetilbudet til barn av fremmedkrigere som ble hentet hjem fra Syria. Fem foreldreløse barn skulle integreres i norske lokalsamfunn. RVTS Øst har hatt en sentral rolle i dette arbeidet, og har innhentet erfaringer fra praksis i andre europeiske land som har tatt imot et større antall barn enn Norge. For å ivareta barna trengs trygge rammer rundt dem og et hjelpeapparat som evner å samarbeide. Videre har vi i innsatsen mot vold og overgrep satset stort på kompetanseopprustning om det krevende temaet  «bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn og unge». I juni resulterte det i en stor konferanse, i samarbeid med Redd Barna, barnehusene og V27 – for å nevne noen. Vi så også nytten av Østlandsnettverket, som sto for flere høyaktuelle arrangementer med søkelys på negativ sosial kontroll med bidrag fra blant andre SALAM Norge – skeive muslimer. Et ytterligere fokus på vold i nære relasjoner hadde vi i videreutviklingen av SNAKKE, som relanseres våren 2020. Vi vil nå oppfordre voksne til å tilegne seg mer enn teoretiske ferdigheter: Voksne skal utfordres til å øve seg på å snakke med barn og styrkes til å agere på bekymring for et barn. Når det gjelder det selvmordsforebyggende arbeidet, har vi spesielt jobbet med hvordan hjelpeapparatet kan støtte barna når foreldre sliter med selvmordsatferd, og i 2020 ser vi frem til å bidra inn i arbeidet med en ny nasjonal handlingsplan.

Krever nær oppfølging
Vi har også tatt et ansvar for å dekke behovet for mer kunnskap og kompetanse i helse- og sosialtjenestene om menneskehandel. RVTS Øst lanserte i september, i samarbeid med RVTS Sør, menneskertilsalgs.no. Nettsiden gir bred og dyp kunnskap om hva man trenger å vite og hva man kan gjøre for å bistå ofre for menneskehandel. Apropos samarbeid: Når vi rykker ut til alvorlige og vonde hendelser og situasjoner, resulterer det ofte i et tett samarbeid med lokalsamfunn og kommunalt hjelpeapparat. Kommunale tjenester settes under press, og ofte krever det nær oppfølging. Da må vi være gode på å lytte og ha respekt for ulike roller og ansvar i hjelpeapparatet. Det gir mening å samarbeide med andre som har et annet samfunnsoppdrag, men er brennende opptatt av å hjelpe og bistå, slik vi selv er det. Og det gir mening å kunne bidra til å overføre erfaringer fra ett tjenestested til et annet. Derfor har vi også i år videreutviklet vår digitale tjenestestøtte med en rekke digitale produkter, herunder denne digitale versjonen av vår årsrapport. Vi håper dette skal gjøre det enda lettere å ta kontakt med oss. For når vi jobber hver dag med samfunnets største problemområder, finnes det dessverre ingen «quick fix». Og ingen kan løse problemene alene, heller ikke vi.

Takk til myndighetene, oppgavene vi får fra Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF. Takk til RBUP Øst og Sør, øvrige RVTS, NKVTS og NSSF for godt samarbeid gjennom året. Ikke minst, takk til tjenesteapparatet og brukerorganisasjonene for godt samarbeid.

Toril Araldsen, senterleder