Pandemitilpasset nettressurs til støtte og hjelp 

Da pandemien traff Norge i mars, oppsto det raskt et behov for kompetanse til hjelperne. Nettressursen psykososialberedskap.no ble oppdatert med en egen temadel om pandemi, utvidet og gjort mer interaktiv.

Da pandemien traff Norge i mars, oppsto det raskt et behov for kompetanse til hjelperne. Nettressursen psykososialberedskap.no ble oppdatert med en egen temadel om pandemi, utvidet og gjort mer interaktiv. 

Det har vært stor belastning på mange personellgrupper siden mars 2020, dels henger dette sammen med utfordringene knyttet til pandemien, men også fordi det har vært flere alvorlige hendelser i vår region. Slitasje og manglende, eller ikke gode nok systemer for ivaretakelse av personell er problemstillinger som rapporteres hyppig inn til oss. Sentrale tema som det kompetansemessig ønskes vår bistand til er:

  • Krisehåndtering og spesielt pandemiens konsekvenser for sårbare grupper
  • Slitasje hos ulike personellgrupper – hvordan opprettholde motivasjon og innsats over tid.

Lederstress og slitasje
Da vi så den store etterspørselen etter kunnskap og kompetanse, snudde vi oss raskt rundt. Som kjent fra andre rapporter, utviklet RVTS Øst ved epidemiens start, en ny versjon av nettportalen psykososialberedskap.no. Her opprettet vi en egen temadel knyttet til pandemi. Her finnes det artikler, referanser til forskningsartikler, veiledere, filmer, undervisningsmateriell m.m. Temaseksjonen oppdateres fortløpende med aktuelt pandemi-relatert stoff (som synliggjøres på nettstedets forside), både for hjelpere og ledere. Blant annet er det egne artikler og filmer knyttet til ivaretakelse av hjelpepersonell under en pandemi. Det vil om kort tid komme nytt og utvidet innhold.

Kompetansebygging
Nettportalen og dets pandemi-relaterte stoff markedsføres gjennom Facebook med artikler og en egen promoteringsfilm, samt via hjemmeside og undervisningsaktivitet. Vi sender nyhetsbrev til portalens registrerte brukere. Vi jobber fortsatt med leverandøren for å optimalisere løsningen og sikre ønsket funksjonalitet. Vi utvikler fortløpende nytt undervisningsmateriell/filmer som vil bli publisert i portalen. Å anvende portalen aktivt i kompetansebygging er blitt enda viktigere når mye av opplæringen foregår digitalt.

Det er besluttet å videreutvikle psykososialberedskap.no til en nasjonal portal som drives i fellesskap av RVTS’ene. Fra 1. januar 2021 er det etablert en felles redaksjonskomite der alle RVTS’ene er representert, og RVTS Øst har redaktør ansvar.