I 2019 var det flere alvorlige hendelser. RVTS Øst bidro med kompetanse og støtte i nært samarbeid med tjenester, lokalsamfunn og kommuner som trengte vår bistand. Samtidig arbeidet vi hardt for å dreie vårt tilbud til mer langsiktig samarbeid og oppfølging, for å bidra til effektiv forebygging og kompetanseutvikling.

Stor aktivitet gir mening

Senterleders hilsen

Én måte å beskrive 2019 på, er som et år med mange alvorlige hendelser. Det er vi vant til i RVTS Øst, fordi det ligger i vårt mandat å arbeide med mange av de største problemområdene i vårt samfunn.
Les mer

Deltagere fordelt kvartalsvis

8 228
8 788
6 296
11 255

Deltagere fordelt etter sektor

5 281
2 333
8 839
10 657
2 055
5 402

Fortellinger fra RVTS Øst

Samtaler med barn i asylkjeden

Les mer

Økt fokus på traumer i rusbehandlingen 

Les mer

Sårbare mennesker er særskilt utsatt for utnyttelse

Les mer

Behandling av vedvarende suicidalitet

Les mer

Når ord ikke er nok

Les mer

Kriseledelse i en ny tid

Les mer

Bekymringsfull og skadelig seksuell atferd, barn og unge

Les mer

Ettervirkningene av terroren 22. juli

Les mer

Dette sier våre deltagere

I 2019 har RVTS Øst hatt deltakere fra 99 kommuner, og vi reiser mye ut i tjenester i hele regionen.

«Det skjer sikkert mye i Lom kommune, men da er det viktig at vi tar tak i det».

Se intervju med Marit Rossehaug, lærer ved Loar skule i Lom kommune, nå pensjonist, fortelle om nytten av å delta i vårt kommuneprogram.

Dette sier våre deltagere

I 2019 har RVTS Øst hatt deltakere fra 99 kommuner, og vi reiser mye ut i tjenester i hele regionen.

I de aller fleste tilfeller vil vi kunne stå alene sammen med kommunene om å håndtere kriser og katastrofer evt bare med indirekte bistand fra dere. I enkelte helt spesielle situasjoner ser vi imidlertid at vi trenger noe mer (…) For oss i spesialisthelsetjenesten har det også vært viktig å ha en drøftingspartner som både innehar verdifull kompetanse og erfaring og som selv har vært til stede i situasjonen og fått erfare hva som rører seg.

Tjenesteleder, spesialisthelsetjenesten.

Nøkkeltall

Avspillinger på Vimeo

52.189

Deltagere på våre aktiviteter

34.567

Følgere på facebook

4.460

Kommuner deltok på våre arrangementer

236

Åpne arrangementer

75

Ansatte

30

Avspillinger på Vimeo

52.189

Deltagere på våre aktiviteter

34.567

Følgere på facebook

4.460

Kommuner deltok på våre arrangementer

236

Åpne arrangementer

75

Ansatte

30

Avspillinger på Vimeo

52.189

Deltagere på våre aktiviteter

34.567

Følgere på facebook

4.460

Kommuner deltok på våre arrangementer

236

Åpne arrangementer

75

Ansatte

30

Skreddersøm for tjenestene 

I 2019 introduserte vi begrepet tjenestestøtte, som betyr at vi nå jobber mer systematisk med leder- og implementeringsstøtte.

RVTS Øst har gjort et strategisk valg i å satse mer på prosjekter der vi jobber sammen med tjenestene over tid og hvor opplæring etterfølges av støtte til implementering. Bakgrunnen er erkjennelsen av at åpne kurs og konferanser har relativt liten effekt på tjenestenes- og enkeltutøveres praksis.
Les mer

2019 - Året som gikk

Januar

Ingeborg Lunde ved RVTS Øst var medforfatter i artikkelen «Barn som pårørende etter selvmordsforsøk» i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Her gis en oversikt over kunnskapen vi har om selvmordsforsøk og følgene det får for barn som er pårørende.

Februar

RVTS Øst arrangerte lederopplæringskurs for kriseteam, og til sammen tre slike kurs ble avviklet i 2019, to av dem på Utøya. Flere arrangeres i 2020, med 12-14 deltagere. Se vår kurskalender.

Mars

20. mars arrangerte vi, i samarbeid med Prosentret, kurset «Salg og bytte av seksuelle tjenester – prostitusjon i dag». I mars lanserte vi også en animasjonsfilm om å snakke med barn om vold og overgrep på frokostseminar 25.mars.

April

I april lanserte vi nye hjemmesider. 24.april arrangerte vi også konferansen «Spenninger i samarbeidet mellom barnevern og helse», og blant de som deltok var barneombud Inga Bejer Engh.

Mai

21. mai arrangerte RVTS Øst og Imdi sammen med Østlandsnettverket et svært populært seminar: «Negativ sosial kontroll, er det noe å snakke om?». Se også nettressursen Retten til eget liv, rettentil.no.

Juni

Vårt største enkelt-arrangement i 2019 var konferansen «De er alle barn» som omhandlet barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. På konferansen 13.- 14. juni lanserte vi en animasjonsfilm om temaet, og det ble også utgitt en konferanserapport.

Juli

I juli publiserte vi en ny og mer moderne nettportal med de andre RVTSene, den finner du på rvts.no. Portalen har en samlet oversikt over RVTSene offentlige digitale ressurser.

August

Jevnlig avholder vi kurslederkurs for dem som skal jobbe med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Innholdet er bygget rundt nettressursen utveier.no. Et av kurslederkursene i 2019 ble avholdt i august.

September

19. september lanserte vi den digitale ressursen Menneskertilsalgs.no. Den er for helse- og sosialarbeidere og andre hjelpere som kommer i kontakt med mennesker som kan være utsatt for menneskehandel. Samtidig lanserte vi også tre nye filmer om temaet, som vil bli brukt i vår undervisning.

Oktober

Vi avholdt kurs om sansemotorisk traumebehandling med rundt 50 klinikere – i et sanse- og bevegelsesrom. Fordelen med denne behandlingsformen er at den egner seg for barn og unge som ikke ennå er i stand til å sette ord på sine opplevelser.

November

CAMS er en transdiagnostisk, overordnet behandlingsfilosofi som hjelper klinikeren med å gi den aktuelle behandlingen et spesifikt selvmordsforebyggende fokus. I november startet vi opp vårt fire dagers tilbud.

Desember

I 2018 tok hele 674 personer sitt eget liv, det høyeste tallet siden 1991. I desember arrangerte vi kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» sammen med Vivat selvmordsforebygging, og sammen med de andre RVTSene sendte vi innspill til den nasjonale handlingsplanen mot selvmord som kommer i 2020.

RVTS Østs innsats for veteraner

Statusrapport

RVTS Øst har i oppdrag å bidra til arbeidet med I tjeneste for Norge: Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste. Rapporten omtaler hvordan vi har utviklet kursmoduler for leger og psykologer og for en rekke målgrupper i kommunene.

Som nasjonal koordinator har vi ledet et nasjonalt fagnettverk, presentert arbeidet i en rekke ulike fora og gitt innspill til myndighetene.

Last ned

Samtaler med barn i asylkjeden

Statusrapport

Hovedformålet i prosjektet «Samtaler med barn i asylkjeden» har vært å  øke den barnefaglige kompetansen i de tre etatene Politiets utlendingsenhet (PU), Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

Sluttrapporten beskriver prosjektets leveranser, hvordan de er evaluert samt utfordringer og suksessfaktorer. Til slutt presenteres anbefalinger for videre arbeid.

Last ned

Våre ansatte

Nedlastning

Her kan du laste ned Årsrapporten i PDF